Zondag na 6 januari Feest van de Doop van de Heer

Ravenna Baptisterium Doop van de Heer

De liturgische kalender meldt voor zondag 10 januari het Feest van de Doop van de Heer.

Op 11 januari 2009 hield paus Benedictus XVI op deze dag de volgende homilie (preek):

Op deze zondag die volgt op de Openbaring des Heren, vieren wij het Doopsel van de Heer. Het was de eerste daad van Zijn openbaar leven, die door de vier Evangeliën vermeld wordt. Tot de leeftijd gekomen van ongeveer dertig jaar, verliet Jezus Nazharet, ging naar de rivier de Jordaan en liet zich te midden van vele mensen door Johannes dopen. De Evangelist, de heilige Marcus, schreef: “Op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: “gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen” (Mc. 1, 10-11). Deze woorden “Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde” openbaren wat het eeuwige leven is: de kinderlijke band met God, zoals Jezus die beleefd heeft. Hij heeft ons deze kinderlijke band geopenbaard en gegeven.

Vanmorgen heb ik overeenkomstig de traditie in de Sixtijnse kapel dertien pasgeboren kinderen het Doopsacrament toegediend. Aan de ouders, de peters en meters vraagt de celebrant: “wat verlangt gij voor uw kind?”, waarop zij antwoorden: “het Doopsel” – en hij herneemt: “en wat geeft het Doopsel u?”. Zij antwoorden: “het eeuwig leven”. Het is een verrassende realiteit: door het Doopsel wordt de mens geënt op de unieke en bijzondere band die bestaat tussen Jezus en Zijn Vader, zodat de woorden die uit de hemel over de Enige Zoon weerklonken, waar worden voor elke man en vrouw die uit water en Heilige Geest herboren wordt: “gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde”.
Geliefde vrienden, hoe groot is de gave van het Doopsel! Als wij ons daar ten volle rekenschap van geven, zou ons leven een ononderbroken “dank u” zijn. Wat een vreugde voor Christelijke ouders die uit hun liefde een nieuwe mens zagen geboren worden en hem naar de doopvont dragen en in de schoot van de Kerk zien herboren worden voor een leven dat geen einde kent! Gave, vreugde, maar ook verantwoordelijkheid! De ouders, peters en meters moeten hun kind namelijk opvoeden volgens het Evangelie.

Op ons twitteraccount vind U vijf verwijzingen naar teksten over dit feest.

Wij wensen U een mooie zondag toe waarbij U met ons op geleide van de Liturgie die de Kerk ons geeft het feest van de Doop der Heren meeviert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *