ANBI-jaarverslag Priorij Thabor 2017 verschenen!

Vanwege de ANBI status hebben wij een publicatieplicht om een aantal gegevens openbaar te maken. Het meest recente verslag vindt u hier.U ziet dat wij 2017 net als 2016 afsloten met een bescheiden tekort. Dat houden we wel enige tijd vol maar niet onbeperkt .

Ons klooster is voor het onderhoud van de gebouwen (Rijksmonumenten), het levensonderhoud van de zusters en het apostolaat (Bezinningscentrum, catechese en caritas) mede afhankelijk van donaties. Wilt u het klooster steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar NL41INGB 0001 0361 15. Indien u overmaakt vanuit het buitenland is het kenmerk van de bank: BIC INGBNL2A

Incidentele uitgaven -en die zijn af en toe niet te voorkomen dit jaar moet bijvoorbeeld na 50 jaar de keuken worden gerenoveerd- kunnen alleen worden gefinancierd uit incidentele baten (donaties en erfstellingen). Wij danken U bijvoorbaat van harte voor Uw donaties en erfstellingen. Zeer regelmatig bidden wij voor onze weldoeners en we laten H. Missen lezen voor hun intenties.

De Priorij Thabor heeft de ANBI status, waardoor uw gift aftrekbaar kan zijn bij uw belastingaangifte. Zie de Belastingdienst: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor actuele informatie. Instellingen met een ANBI status zijn vermeld in het ANBI-register. Met het Programma ANBI opzoeken kunt u de registratie van de REGULIERE KANUNNIKESSEN VAN HET H. GRAF (CRSS) PRIORIJ THABOR met vestigingsplaats Sint Odiliënberg (gemeente Roerdalen) vinden onder kenmerk: RSIN 822571389. Raadpleeg de Belastingdienst: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor actuele informatie.

Dagelijkse gezongen Latijnse Vespers in Basiliek Sint Odilienberg

Met ingang van vandaag zingen we in de periode mei-oktober alle dagen de Vespers in de basiliek.

Begintijd:

maandag tot en met zaterdag om 17.45u, kerk open om 17.30u en wordt gesloten om 18.15u

op zondag: 17.00u (met inleiding om 16.45u)

De tweede lezing (lectio altera) uit het getijdengebed van vandaag had niet toepasselijker kunnen zijn:

Voor alles heeft de Leraar van de vrede en de Meester van de eenheid gewild, dat wij niet individueel en afzonderlijk zouden bidden, zodat iemand wanneer hij bidt dat alleen voor zich doet. Wij zeggen niet: Mijn Vader, die in de hemel zijt, noch: Geef mij heden mijn brood, noch vraagt ieder apart, dat hem zijn schuld zou worden vergeven of dat hij niet in de bekoring worde gebracht, en men vraagt niet voor zichzelf alleen van het kwaad bevrijd te worden. Voor ons is het gebed openbaar en gemeenschappelijk, en wanneer wij bidden, dan bidden wij niet voor één persoon maar voor het volk, omdat wij als volk één zijn.


Het getijdengebed is het gebed van de Kerk  van alle tijden en van alle plaatsen. Onafgebroken bidt de Kerk door, met en in Christus. In zijn aardse leven bad Christus zelf vaak en indringend tot de Vader. Met een vurig gebed na veertig dagen Vasten in de woestijn begon hij met zijn heilswerk, Hij bad lang, dag en nacht, bij alle grote beslissingen (bijvoorbeeld keuze apostelen en instelling Eucharistie). Lang bad Hij voor zijn lijden, in gebed worstelend in de Hof van Olijven, biddend sterft Hij aan het Kruis.

Deze gebedsplicht zet de Kerk voort in het getijdengebed. Het getijdengebed is het ademhalen van de Kerk als het Mystiek Lichaam van Christus, waarin wij God loven, aanbidden, danken en smeken. Deze gebedsplicht hebben de Kanunniken en Kanunnikessen van het Heilig Graf op de Kerkberg vanaf de vijftiende eeuw voortgezet met een onderbreking van 1638 tot 1888. Het getijdengebed is de zin van ons bestaan.


Wij zijn daarom Pastoor en Kerkbestuur zeer dankbaar dat wij vanaf vandaag de eeuwenoude traditie kunnen hernemen om de Vespers niet in de kloosterkapel maar in de basiliek te bidden.  


In de diocesane Blauwdruk 2020 van het bisdom Roermond wordt gesproken over “strategische plaatsen van christelijke hoop”. Er is geen twijfel dat de Kerkberg een strategische plaats van christelijke hoop is met een zelfs bovenregionale betekenis. Dagelijkse vespers in de basiliek is daarbij onmiskenbaar winstpunt. 

Iedere zondag om 17.00u Gregoriaanse Vespers in Basiliek

Bidden in het Latijn is een ervaring die voor niet weinigen maakt dat zij God dichterbij ervaren. Iedere zondag zijn wij daarom benieuwd hoeveel mensen er naar de  Gregoriaans gezongen Vespers in  de basiliek komen. Bij de Muziek Carrousel van de HVr kwamen er meer dan honderd mensen mee-bidden. Er is sprake van een voorzichtige positieve ontwikkeling maar wij gunnen het nog veel meer mensen!

De heiliging van de dag door het bidden van de getijden is een oude christelijke traditie die voortbouwt op de Joodse gewoonten. Priesters en religieuzen zijn verplicht dagelijks de getijden te bidden: als zusters levend in clausuur bidden wij namens en ten behoeve van de gehele gelovige gemeenschap. Aangezien er overal ter wereld kloosters zijn, wordt van daaruit  onafgebroken de lof Gods gezongen.

De mannen en de vrouwen van het godgewijde leven weten dat de eerste plicht van hun leven is de beschouwing van de goddelijke werkelijkheden en de voortdurende vereniging met God. De wezenlijke bijdrage die de Kerk van het godgewijde leven verwacht is veel meer een kwestie van zijn dan van doen”, schrijft paus Benedictus XVI in de Apostolische  Exhortatie “Sacramentum caritatis” (2007)

Leken worden naar hun mogelijkheden uitgenodigd zich met het gebed van de priesters en religieuzen te verenigen. In een Basilica minor bestaat de verplichting tenminste op zondag (delen van) de liturgie in het Latijn te bidden inclusief de getijden.

Omdat niet iedereen bekend en vertrouwd is met de Gregoriaanse vespers, wordt vooruitlopend op de vespers in de naast de basiliek gelegen Mariakapel om 16.45 uur een korte inleiding gegeven die kan gaan over de betekenis van de Getijden, de gebedsteksten of het Gregoriaans. Soms oefenen we alvast een tekst. Voor iedere deelnemer is er een volledig boekje met muzieknotatie beschikbaar. Na de Vespers bidden we het gebed van de Engel des Heren eveneens in het Latijn, tekst beschikbaar.
Voorafgaand kunnen gebedsintenties worden opgegeven.

Wie meer over Latijn wil weten kan zich aansluiten bij onze cursus die in september weer verder gaat. Tussentijds instappen is mogelijk. Eventueel met bijlessen. zie hiervoor ook onze website www.priorijthabor.nl onder cursus.

Geluksdag 18 maart 2018 Gregoriaanse Vespers in de Basiliek om 17.00u met inleiding om 16.45 uur

Niet alleen op de Geluksdag maar iedere zondag bidden we de Vespers in het Latijn in de basiliek. Dat is heel bijzonder: voorzover wij weten is het namelijk uniek dat hiermee wekelijks met Gregoriaanse zang en integraal Latijnse tekst volgens de Novus Ordo (generalis) worden gezongen.
Als je dichtbij een bijzonder gebouw of museum woont, is het niet ongebruikelijk daar nog nooit zijn geweest. Afgaand op de wekelijkse belangstelling, zijn velen van U op zondagmiddag nog nooit geweest. Dat is heel jammer. U doet Uzelf daarmee te kort. Wie wel komt, weet dat dit een verstild moment is waarbij de sprong naar het religieuze op de Kerkberg, waar hemel en aarde elkaar raken, voor het grijpen ligt. (Dat geldt trouwens over voor de H. Mis iedere zondag en alle weekdagen.
Priesters en religieuzen zijn verplicht dagelijks de getijden te bidden: als zusters levend in clausuur bidden wij namens en ten behoeve van de gehele gelovige gemeenschap. Aangezien er overal ter wereld kloosters zijn, wordt van daaruit onafgebroken de lof Gods gezongen. In een Basilica minor, zoals onze basiliek, bestaat de verplichting tenminste op zondag (delen van) de liturgie in het Latijn te bidden inclusief de getijden. Om 16.45 uur wordt een korte inleiding gegeven die kan gaan over de betekenis van de Getijden, de gebedsteksten of het Gregoriaans. Soms oefenen we alvast een tekst. Voor iedere deelnemer is er een volledig boekje met muzieknotatie beschikbaar. Na de Vespers bidden we het gebed van de Engel des Heren eveneens in het Latijn, tekst beschikbaar. Voorafgaand kunnen gebedsintenties worden opgegeven in een boek dat bij de ingang ligt. Als U zelf niet kunt komen, kunt U ook intenties opgeven via inlichtingen@priorijthabor.nl
Was er een Michelingids voor liturgie dan hadden onze vespers vier sterren en kwam men van heinde en verre om mee te bidden. Zo’n gids is er (nog) niet en het is daarom nog niet druk. Grijp Uw kans voor het te laat is en kom meebidden. Wij zien U graag komen.

Priorij doet mee aan Geluksdag 2018 op zondag 18 maart

Het verlangen naar geluk is van goddelijke oorsprong; God heeft het in het hart van de mens gelegd om het mensenhart naar Zich te trekken, want Hij is de enige, die in staat is om het te vervullen (Catechismus Katholieke Kerk 1718). Voor ieder van ons heeft God een plan. Het is aan ons Gods bedoeling met ons leven te vinden. Wij, zusters van de Priorij Thabor, hebben Gods bedoeling en daarmee ons geluk gevonden in het klooster. Geluk en daarmee verbonden zingeving is niet gemakkelijk en niet los verkrijgbaar geluk: iedere dag moet je opnieuw je best doen en daarmee zin geven aan je leven. Wij bidden voor U en Uw noden en wij bidden namens U- en dat mag iedere lezer persoonlijk opvatten. Zeer velen in het dorp hebben ons sinds onze komst in 1888 tot op de dag van vandaag gevraagd voor hen te bidden – en dat doen wij graag pro Deo in ieder opzicht (inlichtingen@priorijthabor.nl).
De gemeente Roerdalen heeft dit jaar opnieuw het initiatief genomen om een “Geluksdag” te houden en ook de priorij Thabor neemt daar (opnieuw) graag aan deel. Op de Kerkberg vinden die dag rondleidingen plaats door VVV-gidsen. Belangstellenden kunnen zich op 15.15 melden bij de groene poort achter de basiliek op de Kerkberg. Wij openen dan de poort en dan kunt U over de passerelle (brug) binnen door naar het klooster. We verzamelen dan in de eetzaal en splitsen zonodig het gezelschap in groepen die starten vanaf verschillende punten. Bij de rondleiding laten we de kapel zien waar we iedere dag doorgaans acht keer per dag (liturgische getijden en het rozenhoedje bidden) en de gespreksruimten inclusief gastenkamers) in het bezoekerscentrum. Ook zult U bij wijze van bijzondere uitnodiging een blik kunnen werpen in de gangen van het kloosterslot (clausuur) waar wij wonen. De rondleiding eindigt in het winkeltje voor religieuze artikelen. Op de dag zelf plaatsen we op het weblog de links naar de teksten die we bij de rondleiding vertellen. Ook beantwoorden we graag Uw vragen. De dag wordt afgesloten met de Vespers in de basiliek waarover later meer. Wie meer wil weten, kan op onze website priorijthabor.nl alles lezen.

Cursus christelijk Latijn 2018

De belangstelling voor het Latijn en het Gregoriaans nemen overal ter wereld toe. Zie bijvoorbeeld dit artikel in De Groene van deze week, dit artikel in de Catholic Herald van 25 december 2017 en dit filmpje van Catholic News Service. Te midden van verwarring en verwatering blijven er mensen die op zoek willen naar de bronnen, ad fontes in het Latijn.

Het Latijn is niet alleen de taal van de Oudheid en van de Kerk, maar ook van de christelijke beschaving. Ook moderne talen als het Engels en het Nederlands ontlenen woorden en begrippen aan het Latijn in het dagelijks gebruik, maar ook in de wetenschap, de theologie en de liturgie.

Dagelijks bidden wij het getijdengebed (brevier) volledig in het Latijn (Novus Ordo). Het koorgebed is de eerste opdracht van de Kanunnikessen van het Heilig Graf. Vanaf de eerste christelijke tijden is in Jeruzalem bij het Heilig Graf in het getijdengebed de Lof Gods gezongen en de Verrijzenis verkondigd. Daarmee willen wij doorgaan tot op deze dag en de dagen die komen.

Kerkvaders die nog direct contact hadden met de getuigen van het leven van Christus en de Verrijzenis zoals de H. Paulus schreven hun ervaringen op in het Latijn. Een van onze opgaven is ons steeds meer in het Latijn te verdiepen. Vaak komen wij mensen tegen die zich ook in het Latijn willen verdiepen, beginners en gevorderden.

Wij zijn ook daarom blij dat de nieuwe data voor de maandelijkse bijeenkomsten van de cursus Christelijk Latijn bekend zijn:
15 januari
26 februari
12 maart
16 april
28 mei
25 juni
10 september
15 oktober
12 november
17 december.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 15 januari aanstaande. Daarna gaan we maandelijks verder op de aangegeven data.
Instappen kan ook steeds tussentijds omdat ook steeds de basisbeginselen aan de orde komen en in het tweede deel van de cursusbijeenkomst tekst wordt vertaald onder meer uit het Evangelie en bijvoorbeeld het martyrologium waar alle principes worden behandeld. Ook is het mogelijk als toehoorder een bijeenkomst een keer mee te maken. Er heeft nog nooit iemand spijt gehad van deelnemen aan een bijeenkomst van de cursus.
Wie vaker deelneemt, ziet geleidelijk de nuances voorbij komen en begint er meer van te begrijpen. Learning by doing.
Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van de Completen – uiteraard in het Latijn, want wij bidden alles in het Latijn. Zo kan een bezoeker direct levend Latijn in de liturgie met Gregoriaanse zang meemaken – zoals de zusters dat vele malen per dag bidden ad majorem Dei gloriam – tot meerder eer van God- en heil van mensen, zoals Vaticanum II heeft gezegd.
Dat doen wij niet alleen omdat de teksten gestold geloof en van een bijzondere schoonheid zijn en omdat deze ons plaatsen in de millennia-oude traditie van de Rooms Katholieke Kerk die van alle tijden en van alle plaatsen is, wij bidden met name in het Latijn omdat die taal voor ons God op een bijzondere, onmiddellijke wijze nabij brengt. Die ervaring gunnen wij ook aan anderen. Het is niet nodig woord voor woord het Latijn te begrijpen om in het Latijn te kunnen bidden. Doorgaans zijn er vertalingen bij de hand. De aantrekkingskracht om in het Latijn te bidden kan wel toenemen als je iets meer van het Latijn begrijpt en zelf een mening kan vormen over de kwaliteit van een vertaling.
Wij zijn heel blij dat ook dit jaar drs. G. Dölle, kapelaan van het dekenaat Roermond beschikbaar is voor onze cursus christelijk – liturgische Latijn. Latijn leren gaat gemakkelijker als je iets van spraakkunst weet. We zijn van plan hiervoor aanvullende lessen te organiseren voor wie daarvoor belangstelling heeft. Cursisten kunnen ook alvast kijken op deze link waar uitleg over zinsdelen wordt gegeven. Wij beginnen en sluiten de lessen met gebed in het Latijn: de teksten vindt U hier.
De lessen worden telkens gegeven in priorij Thabor, Aan de Berg 3, Sint Odilienberg vanaf 19.00 uur en afgesloten met het gezamenlijk zingen van de Completen samen met de zusters in de kapel om 21.00 uur.
Leerstof: Handboek voor Kerklatijn (plus antwoordenboekje), een door drs. J. Boogaarts, Mevrouw J. Jansen, litt. class.drs  e.a. herziene uitgave van Dom Cyprianus Coppens OSB + . (Brepols, Turnhout 1985).
Verkrijgbaar bij in priorij of bij de Vereniging voor Latijns Liturgie. Kosten EURO 55,–
Wij wijzen ook graag op het boekje Latijn voor beginners, zie weblog. Dit boekje kan bij ons worden besteld voor EURO 12,50 inclusief verzendkosten, vooraf betalen, alleen in Nederland. Betaling via NL41INGB 0001 0361 15
Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden. Wel wordt, aan wie kan betalen, een vrije gift gevraagd voor kosten docent, huisvesting en koffie.
Aanmelding via e-mail: inlichtingen@priorijthabor.nl 

Theologische grondslag van het religieuze (klooster) leven

Het leek me goed om nog eens te kijken naar de theologisch bron van het Godgewijde leven zoals neergelegd in de nrs. 14-16  van het document “Vita consecrata”, de apostolische exhortatie van de Religieuzensynode van 1996.

{Tekst hier en daar bewerkt]

(14) De evangelische grondslag van het godgewijde leven ligt in de speciale relatie die Jezus tijdens Zijn aardse bestaan aanging met sommigen van Zijn leerlingen. Hij nodigde hen niet alleen uit om in hun leven het Rijk Gods toe te laten, maar ook om hun leven in dienst daarvan te stellen, alles achter te laten en van nabij Zijn levenswijze te volgen.

Zeer vele gedoopten zijn heel de geschiedenis door uitgenodigd zo te leven ‘naar het beeld van Christus’. Maar dat is alleen mogelijk op basis van een speciale roeping en uit kracht van een bijzondere gave van de Geest. Door de sequela Christi – het navolgen van Christus – wordt de toeheiliging aan God die in het Doopsel in kiem werd ontvangen, gemaakt tot een radicaal ingaan op de beoefening van de evangelische raden, waarvan de eerste en grootste de heilige band is van de maagdelijkheid omwille van het Rijk der hemelen. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 3. A en B)

Deze vorm van sequela Christi, waarvan het initiatief van de Vader uitgaat , is dus wezenlijk christologisch en pneumatologisch van aard: daardoor kan deze navolging op bijzonder duidelijke wijze het trinitaire karakter van het christelijk leven tot uitdrukking brengen en anticipeert zij in zekere zin op de eschatologische voltooiing waarheen heel de Kerk op weg is.

Vele handelingen en woorden van Christus in het Evangelie tonen de betekenis van deze speciale roeping duidelijk aan. Maar wil men –  alles omvattend – de wezenlijke trekken ervan zien, dan is het nuttig de blik te richten op het stralende gelaat van Christus in het mysterie van de Gedaanteverandering. Oude geestelijke tradities verwijst naar deze ‘icoon’, en verbinden het beschouwende leven met Jezus’ gebed ‘op de berg’ (1). Vgl. H. Johannes Cassianus, Collationes. 10, 6: PL 49, 827; Secessit tamen solus in monte orare, per hoc scilicet nos instruens suae secessionis exemplo … ut similiter secedamus.

Bovendien kunnen de ‘actieve’ aspecten van het godgewijde leven ook daarmee worden verbonden, want de Gedaanteverandering openbaart niet alleen de heerlijkheid van Christus, maar bereidt ook voor op de aanvaarding van zijn kruis. Ze veronderstelt een ‘beklimmen van de berg’ en een ‘afdalen van de berg’: bij deze ontmoeting met de Meester werden de leerlingen een ogenblik omhuld door de glans van het trinitaire leven en de gemeenschap der heiligen, en werden zij als het ware de eeuwigheid binnengevoerd. Vervolgens worden zij plotseling teruggeworpen op de daagse werkelijkheid; ze zien enkel nog maar ‘Jezus alleen’ in de nederigheid van de menselijke natuur, en er wordt hun gevraagd terug te keren naar het dal om te delen in zijn werken aan Gods plan en om moedig de weg van het kruis op te gaan.

(15) (…) De Gedaanteverandering betekent een beslissend moment in Jezus’ zending. Zij bevestigt het geloof in het hart van de leerlingen, bereidt hen voor op het drama van het kruis en loopt vooruit op de heerlijkheid van de verrijzenis. Dit geheim wordt aldoor opnieuw beleefd door de Kerk, die op weg is naar de ontmoeting met haar Heer op de jongste dag.  Zoals de drie uitverkoren apostelen ziet de Kerk op naar het verheerlijkt gelaat van Christus, om gesterkt te worden in haar geloof en niet ontredderd te raken bij het zien van het misvormd gelaat op het kruis. In beide gevallen is zij de bruid die voor de bruidegom staat, deelt zij in zijn geheim en wordt zij omstraald door zijn licht.

Dat licht schijnt over al haar kinderen die allen op gelijke wijze geroepen zijn tot het volgen van Christus, waarbij zij in Hem de uiteindelijke betekenis van hun leven vinden, zozeer dat zij met de apostel kunnen zeggen: ”Voor mij is leven Christus!” (Fil. 1, 21)

Zij die echter tot het godgewijde leven zijn geroepen hebben een speciale ervaring van het licht dat van het mensgeworden Woord uitgaat.. Want de beoefening van de evangelische raden maakt hen tot profetisch teken voor de gemeenschap van hun broeders en zusters en voor de wereld; vandaar dat zij op bijzondere wijze geraakt zullen worden door de enthousiaste woorden van Petrus: ”Het is goed dat wij hier zijn” (Mt. 17, 4).

Met deze woorden wordt uitgedrukt hoezeer heel het leven van de christen op Christus gericht is. Maar ook wordt er de radicaliteit mee uitgedrukt die het godgewijde leven ten diepste bezielt: hoe goed is het met U te zijn, ons aan U te geven, U geheel te maken tot het centrum van ons bestaan! Werkelijk, degene aan wie de genade is geschonken van deze speciale liefdesverbondenheid met Christus voelt zich als het ware door Zijn lichtglans gegrepen, zoals Psalm 45 zegt: “Boven mensen uit draagt gij uw schoonheid” (Ps. 45, 3), die met niemand te vergelijken is.

(16) In hun geestverrukking horen de drie leerlingen hoe de Vader hen uitnodigt naar Christus te luisteren, op Hem al hun vertrouwen te stellen, Hem te maken tot het middelpunt van hun leven. Dit woord van boven geeft een nieuwe diepte aan de uitnodiging waarmee Jezus hen aan het begin van Zijn openbaar leven vroeg Hem te volgen, toen Hij hen losrukte uit hun daagse leven en hen tot Zijn vertrouwelingen maakte. Juist deze bijzondere genade van vertrouwelijkheid schept in het godgewijde leven de mogelijkheid én noodzaak zich door de beoefening van de evangelische raden totaal te geven. Meer nog als onthechting zijn deze raden allereerst de mogelijkheid om het Christusmysterie op specifieke, binnen de Kerk beleefde, wijze te aanvaarden.

Het godgewijde leven heeft tot opdracht de Zoon van God te tonen als de eschatologische eindterm waarheen alles op weg is, de stralende glans waarbij al het andere licht verbleekt, de onmetelijke schoonheid die als enige het mensenhart volledig vermag te verzadigen. In het godgewijde leven gaat het dus niet alleen erom, Christus met heel zijn hart te volgen door Hem ”meer lief te hebben dan zijn vader of moeder, zijn zoon of dochter”, (vgl. Mt 10, 37) zoals dat van iedere volgeling wordt gevraagd, maar dit ook te beleven en uit te drukken door heel zijn bestaan aan Christus gelijkvormig te maken, waarbij het hele leven getekend wordt door een anticiperen op de volmaaktheid van de eindtijd, voor zover dat in de tijd mogelijk is.

Door het beoefenen van de evangelische raden maakt de godgewijde mens niet alleen Christus tot de zin van zijn bestaan, maar tracht hij ook in zich zoveel mogelijk ”de levensvorm uit te beelden die de Zoon van God heeft aangenomen, toen Hij in de wereld kwam” (LG 44).

Door tot maagdelijkheid te besluiten verenigt hij zich met de maagdelijke liefde van Christus en doet de wereld weten dat Hij de eengeboren Zoon is, die één is met de Vader; (vgl. Jo 10,30; 14,11); door zijn armoede na te volgen, erkent hij Hem als de Zoon die alles van de Vader ontvangt en alles in liefde aan de Vader terug schenkt; (vgl Jo 17,7.10) en door het offer van zijn vrijheid sluit hij zich aan bij Christus’ kinderlijke gehoorzaamheid, erkent hij dat Hij eindeloos liefheeft en bemind wordt, dat Hij heel zijn vreugde vindt in de wil van Vader (vgl. Jo 4,34) met Wie Hij volmaakt is verbonden en van Wie Hij geheel afhankelijk is.

Door zich zo geheel één en ‘gelijkvormig te maken’ met het Christusmysterie realiseert het godgewijde leven op speciale wijze de confessio Trinitatis die het kenmerk is van alle christelijk leven; vol bewondering erkent het de sublieme schoonheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en getuigt het met vreugde van Zijn liefdevolle minzaamheid voor iedere mens.

 

(1)

Vgl. H. Johannes Cassianus, Collationes. 10, 6: PL 49, 827; Secessit tamen solus in monte orare, per hoc scilicet nos instruens suae secessionis exemplo … ut similiter secedamus.

Jezus trok zich terug om alleen op de berg te bidden, ons aldus een voorbeeld gevend om ons evenzo terug te trekken.

Vgl. H. Hieronymus, Epistolarium. Ad Paulinum 58, 4: PL 22, 582; “Et Christum quaeras in sollitudine et ores solus in monte cum Iesu”.

Zoek Christus in de eenzaamheid en bid alleen op de berg met Jezus.

 

Vgl. Guillaume de Saint-Thierry, Epistula aurea ad Fratres de Monte Dei. 11-12: SC 223, 150-153; “(Vita solitaria) ab ipso Domino celebrata, ab eis discipulis ipso praesente concupita: cuius transfigurationis gloriam cum vidissent qui cum eo in monte sancto erant, continuo Petrus … optimum sibi iudicavit in hoc semper esse.

(Het leven in eenzaamheid) door de Heer zelf beoefend werd door Zijn leerlingen in Zijn aanwezigheid begeerd,

toen zij die met Hem op de heilige berg waren de heerlijkheid van zijn Gedaanteverandering  hadden gezien, oordeelde Petrus vervolgens dat het goed voor hem was altijd daar te zijn.

 

Schietgebeden voor en na de Latijnse les

school

Spiritus sancti gratia

illuminet sensus et corda nostra

 

Vertaling (letterlijk)

De genade van de Heilige Geest

verlichte onze zinnen (zintuigen) en onze harten.

 

Opmerking

Het bezittelijk voornaamwoord nostra kan zowel  voor sensus als voor corda gelden.

 

Gratia, æ vr.                     genade

Spiritus, -us m.                 geest, Geest (4e declinatie waarvan de nominativus en de                                                genetivus op us –eindigen. (bv ook fructus)

sanctus, a, um                  heilig(e)(e)

illuminet                           3e pers. præsens enkelv. coniuntivus van het ww illuminare  =                                         verlichten

sensus, us m.                    zintuig , gevoel etc.

Sensus gaat zoals spiritus en fructus : 4e declinatie

cor, cordis n.                    hart

 

Nos cum prole pia

benedicat virgo Maria

 

Vertaling (letterlijk):

De Maagd Maria zegene ons met haar liefdevolle Kind

Wij leerden van de oudere zusters:

Met uw Kind ons zo genegen

schenk, Maria, ons uw zegen.

 

benedicat                          3e pers. enkelvoud præsens coniunctivus van het werkw. benedícere

(De priesterlijke zegen aan het einde van lauden en Vespers van het                                  Getijdengebed  begint ook met deze werkwoordsvorm)

virgo Maria                       de Maagd Maria (twee nominativusvormen): subject/onderwerp                                        van benedicat

pius, a, um                        bijv. naamw. (ablatief enkelvoud) (voor de betekenissen zie  woordenboek)

proles, – is                         vr. (3e declinatie) kind, spruit, jong, aanwas,nakomelingschap

Prole pia                            twee congruerende ablativusvormen met het voorzetsel cum

cum                                     voorzetsel dat als vaste naamval de ablativus bij zich heeft

Omdat het over een persoon gaat: prole pia wordt de ablativusvorm                                                 versterkt met de præpositie cum (vgl. Dominus vobiscum)

nos                                      ons: accusativusvorm van het pers. voornaamwoord nos, wij.

1 2 3