ANBI-jaarverslag Priorij Thabor 2017 verschenen!

Vanwege de ANBI status hebben wij een publicatieplicht om een aantal gegevens openbaar te maken. Het meest recente verslag vindt u hier.U ziet dat wij 2017 net als 2016 afsloten met een bescheiden tekort. Dat houden we wel enige tijd vol maar niet onbeperkt .

Ons klooster is voor het onderhoud van de gebouwen (Rijksmonumenten), het levensonderhoud van de zusters en het apostolaat (Bezinningscentrum, catechese en caritas) mede afhankelijk van donaties. Wilt u het klooster steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar NL41INGB 0001 0361 15. Indien u overmaakt vanuit het buitenland is het kenmerk van de bank: BIC INGBNL2A

Incidentele uitgaven -en die zijn af en toe niet te voorkomen dit jaar moet bijvoorbeeld na 50 jaar de keuken worden gerenoveerd- kunnen alleen worden gefinancierd uit incidentele baten (donaties en erfstellingen). Wij danken U bijvoorbaat van harte voor Uw donaties en erfstellingen. Zeer regelmatig bidden wij voor onze weldoeners en we laten H. Missen lezen voor hun intenties.

De Priorij Thabor heeft de ANBI status, waardoor uw gift aftrekbaar kan zijn bij uw belastingaangifte. Zie de Belastingdienst: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor actuele informatie. Instellingen met een ANBI status zijn vermeld in het ANBI-register. Met het Programma ANBI opzoeken kunt u de registratie van de REGULIERE KANUNNIKESSEN VAN HET H. GRAF (CRSS) PRIORIJ THABOR met vestigingsplaats Sint Odiliënberg (gemeente Roerdalen) vinden onder kenmerk: RSIN 822571389. Raadpleeg de Belastingdienst: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor actuele informatie.

Dagelijkse gezongen Latijnse Vespers in Basiliek Sint Odilienberg

Met ingang van vandaag zingen we in de periode mei-oktober alle dagen de Vespers in de basiliek.

Begintijd:

maandag tot en met zaterdag om 17.45u, kerk open om 17.30u en wordt gesloten om 18.15u

op zondag: 17.00u (met inleiding om 16.45u)

De tweede lezing (lectio altera) uit het getijdengebed van vandaag had niet toepasselijker kunnen zijn:

Voor alles heeft de Leraar van de vrede en de Meester van de eenheid gewild, dat wij niet individueel en afzonderlijk zouden bidden, zodat iemand wanneer hij bidt dat alleen voor zich doet. Wij zeggen niet: Mijn Vader, die in de hemel zijt, noch: Geef mij heden mijn brood, noch vraagt ieder apart, dat hem zijn schuld zou worden vergeven of dat hij niet in de bekoring worde gebracht, en men vraagt niet voor zichzelf alleen van het kwaad bevrijd te worden. Voor ons is het gebed openbaar en gemeenschappelijk, en wanneer wij bidden, dan bidden wij niet voor één persoon maar voor het volk, omdat wij als volk één zijn.


Het getijdengebed is het gebed van de Kerk  van alle tijden en van alle plaatsen. Onafgebroken bidt de Kerk door, met en in Christus. In zijn aardse leven bad Christus zelf vaak en indringend tot de Vader. Met een vurig gebed na veertig dagen Vasten in de woestijn begon hij met zijn heilswerk, Hij bad lang, dag en nacht, bij alle grote beslissingen (bijvoorbeeld keuze apostelen en instelling Eucharistie). Lang bad Hij voor zijn lijden, in gebed worstelend in de Hof van Olijven, biddend sterft Hij aan het Kruis.

Deze gebedsplicht zet de Kerk voort in het getijdengebed. Het getijdengebed is het ademhalen van de Kerk als het Mystiek Lichaam van Christus, waarin wij God loven, aanbidden, danken en smeken. Deze gebedsplicht hebben de Kanunniken en Kanunnikessen van het Heilig Graf op de Kerkberg vanaf de vijftiende eeuw voortgezet met een onderbreking van 1638 tot 1888. Het getijdengebed is de zin van ons bestaan.


Wij zijn daarom Pastoor en Kerkbestuur zeer dankbaar dat wij vanaf vandaag de eeuwenoude traditie kunnen hernemen om de Vespers niet in de kloosterkapel maar in de basiliek te bidden.  


In de diocesane Blauwdruk 2020 van het bisdom Roermond wordt gesproken over “strategische plaatsen van christelijke hoop”. Er is geen twijfel dat de Kerkberg een strategische plaats van christelijke hoop is met een zelfs bovenregionale betekenis. Dagelijkse vespers in de basiliek is daarbij onmiskenbaar winstpunt.